ورزشکار یاسوجی ۴ مرتبه در یک روز به قله آبشار صعود کرد

ورزشکار جوان یاسوجی  طی ۶ ساعت ، برای چهارمین مرتبه در یک روز قله دو گوش آبشار را فتح کرد. به گزارش پیک ملت ، احمد رضا حدادی (ارمین ) جوان ورزشکار بسیجی که ۲۵ ساله و اهل یاسوج است دریک روز ۴ مرتبه به قله دوگوش آبشاریاسوج صعود کرد. به گفته همنوردان این ورزشکار