خانوار‌های حذف شده از فهرست یارانه بگیران می‌توانند اعتراض کنند/ تکلیف یارانه متولدین ۹۹ چه می شود؟

بر اساس آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی به نوزادان مشروط شد. تعیین تکلیف یارانه نوزادان تازه متولد شده بی‌شک می‌تواند به دغدغه‌ای  اساسی برای والدین تبدیل شود. هر ساعت، هر روز و هر ماه با تولد نوزادی جدید بالقوه بر تعداد یارانه بگیران کشور افزوده می‌شود. در حالی که