به روز رسانی 17 دستگاه آزمایشگاهی محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد

پیک ملت: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت : با هدف بهرمندی از استانداردهای به روز کشف و از بین بردن هرگونه خطا 17 دستگاه آزمایشگاهی محیط زیست در بخش های هوا صدا آب خاک و پساب کالیبراسون شدند . به گزارش پیک ملت:  اندازه گیری ابزاری اساسی است که به آن قابلیت ردیابی اندازه