گفتگویی خواندی با سرپرست بیمارستان شهید جلیل
گفتگویی خواندنی با سرپرست بیمارستان شهید جلیل: نه بنده و نه ریاست فعلی دانشگاه نقشی در بکارگیری نیروها نداشتیم/معتقدم روند قانونی بکارگیری در قالب آزمون عمومی اعمال نشده
نه بنده و نه ریاست محترم فعلی دانشگاه نقشی در بکارگیری نیروها نداشتیم و اساساً بحث من معطوف به همان عواطف و احساسات و نیز روابط انسانی و اسلامی در محیط های کوچک و عشیره ای بود والا بحث قانون و تبعیت از قانون که موضوعی جداگانه هست و برای همه همکاران عزیز ما قابل هضم است که هم ما به عنوان مسئول و هم مجموعه نیروها به عنوان حلقه بهم پیوسته اداری باید ملزم و متعهد به قانون و تبعیت از آن باشیم در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.