مایه های فخر، سایه های فقر

  محمدفرزامی ،عضو شورای سردبیری پیک ملت درسرزمین محروم ومحجورامامحبوب کهگیلویه وبویراحمد،داشته ها،ظرفیت ها،سرمایه های انسانی وشناخته هاوناشناخته های زیادی داریم،که می توان به وجودشان بالید وفخرفروخت. سرمایه های فراوانی که یاداوری بخشی ازانهابرایمان احترام برانگیزاست ویاد  انها احساس رضایتی ازدرونمان می جوشاند،جوش وخروشی که لرزشی درقلب وگاه نم اشکی برچشم جاری می سازد. اری