آیا پل چهارم بشار می تواند ترافیک شهر یاسوج در مهرماه امسال را کاهش دهد / پل چهارم “بِشار” یاسوج  تا مهر ماه آینده زیر بار ترافیک می‌رود

پیک ملت: ترافیک در شهر یاسوج معضلی است که طی سه الی چهار سال اخیر به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و مرکزیت به یاسوج ،مهاجرت و افزایش جمعیت حاشیه این شهر  دردسر هایی را برای ساکنان دائمی به وجود آورده است. اما کمتر از سه هفته دیگر تا شروع به کار مدارس باقی