یاسوج،مهاجران،اسیب ها/ خالی شدن روستا ها از سکنه و خطر آسیب های اجتماعی در شهر یاسوج

محمد فرزامی، عضو شورای سردبیری پیک‌ملت یاسوج،مهاجران،اسیب ها پیک ملت ، بیکاری،نبودامکانات ،تنش های شدیدبی ابی سال های قبل،تنش های منطقه ای وعناوینی ازاین دست همه وهمه باعث گردیده خیلی هابه فکرمهاجرت ازسکونت گاه اولیه خویش به شهروشهرهاباشند.ودراین رهگذرشهریاسوج به عنوان مرکزاستان ازاین پدیده نامبارک بی نصیب نمانده است . مهاجرت هایی که باشیب تندروزبه