پنج دوره هیا هو برای هیچ/ شعارهای قشنگ اماتهی اعضای شورای شهریاسوج در ادوار گذشته

محمد فرزامی، عضو شورای سر دبیری پیک ملت . پیک ملت ، با نزدیک شدن به خرداد ۱۴۰۰وانتخابات شورای شهر هر روز شاهد اعلام امادگی چهره های جدید جهت حضور درانتخابات شورای شهر یاسوج در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهروروستاهاهستیم. هرچند تا روز ثبت نام کاندیداها زمان زیادی باقی مانده است . برخی از کاندیداهای