ناله ی بلوط ها /  سرزمین نازبلوط قربانی تسویه حساب های سیاسی

محمدفرزامی، عضوشورای سردبیری پیک ملت پیک ملت ، قلم شرم دارد، ازبیان تلخ و تشریح واقعه ورویداد تاسف برانگیزحادثه ی شوم قطع وقتل بلوط هادرجای جای استان به بهانه های راه سازی و ویلاسازی ،اشتغال وحوضچه پرورش ماهی وتولیدی اب معدنی (ستنگان و…)وپرورش بوقلمون ومرغ درارتفاعات (گردنه ماه پرویز و…)وقطع درختان کیکم به بهانه سنگ