شهر،شهروند،انتظارات/  آیا می‌توان به شهرمان احساس تعلق داشته باشیم؟

  پیک ملت ، برای آن‌که شهروندان در رابطه با شهری که در آن زیست می‌کنند، احساس مسئولیت داشته باشند، باید بتوانند به آن شهر احساس تعلق کنند. حال پرسش ما این است: آیا می‌توان به شهرمان احساس تعلق داشته باشیم؟ برای آن‌که احساس تعلق داشته باشیم، زیستن در آن شهر، یا حتی به دنیا