گفت و گو با مولف و نویسنده کتاب ساختار سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی استان کوه گیلویه و بویراحمد در گذر تاریخ

پیک ملت؛ گفت و گو با مولف هم استانی و نویسنده کتاب ساختار سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی استان کوه گیلویه و بویراحمد در گذر تاریخ به گزارش پیک ملت؛ کتاب ساختار سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی استان کوه گیلویه و بویراحمد در گذر تاریخ ایران زمین با تکیه بر تاریخچه قوم رئیس در شهرستان دنا