ظرفیت های که می تواند یاسوج را به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل کند  

  پیک ملت؛ سرزمین بویراحمد از جمله مناطقی است که به روایت تاریخ نویسان ده ها هزار،سال سابقه انسان زیستی دارد (بازرنگان-مزدک-تل خسرو) واز دیر باز سکونت گاه طوایف مختلف بوده و هست. شهرستان بویراحمد که شهر یاسوج را هم به عنوان مرکز شهرستان و هم مرکز استان در دل خود دارد به دلیل برخور