ظرفیت ها و پتانسیل یاسوج برای تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی

  پیک ملت؛ بویراحمد( شهر یاسوج) از جمله مناطقی است که به روایت تاریخ نویسان ده ها هزار،سال سابقه انسان زیستی دارد، (بازرنگان-مزدک-تل خسرو) که دیر باز سکونت گاه طوایف مختلف بوده و هست. به گزارش پیک ملت؛ شهرستان بویراحمد که شهر یاسوج را هم به عنوان مرکز شهرستان و هم مرکز استان در دل