سکوی پرتابی که مسئولین ارشد استان برای انتخاب مدیران ساختند/ مادیگر از دیدن این غوره نشده هایمویز شده تعجب نمی کنیم

  پیک ملت؛  رفعت کاظمی، روزگار غریبی‌ست. یک تصویر نامتوازن را برای غالب کردن هرآنچه که غیرحقیقت است به‌جای حقیقت به حلقوممان می‌ریزند و انتظار دارند که برایش دست بزنیم، جیغ و هورا بکشیم، از احساس رضایت درونی بهره‌مند باشیم و نهایتاً وجدان‌درد هم نگیریم. زبان‌ها لکنت دارد. قلم‌ها خجالت می‌کشند به زیر میز این