بررسی اوضاع استان در ابعاد عدالت محوری

  پیک ملت؛ یادداشت ؛ سید ابراهیم موسوی – دانشجوی دکتری نفت متاسفانه سالهاست که عده ای در چهارسوق بازار سیاست دکان دو نبش باز کرده اند و در هر دولتی و در هر دوره ای منافعشان به صورت مستقیم و غیره مستقیم پابرجاس« یعنی تا دولت مورد نظرشان است مدیر و مدیرکل، وزیر هستند