بهار را نکشیم!! به گیاهان صدمه نزنید آنها جیغ می کشند!!

بهار رانکشیم پیک ملت،  با فرارسیدن بهاروزایش ورویش مجددطبیعت وبه باروبه بهارنشستن گیاهان ونباتات ورستنی ها،انسان هاهم سعی می کنند به فراخورقدرت بدنی وتوان جسمی دراین آغازفصل نو،ورویش وزایش گیاهان وسبزشدن طبیعت به کوه ودشت وصحرابروندوازمواهب طبیعی وخدادادی وزیبایی کوه ودشت وجنگل لذت وبهره وافی وکافی ببرند. اما،  شوربختانه درتمامی شهرستان های استان کهگیلویه وبویراحمدبه