یادداشت سردبیر؛ کتاب زیربنای تمدن بشری

  پیک ملت؛ محمد فرزامی؛ به تحقیق براین باورم که زیربنای تمدن بشری کتاب است،به ویژه در عصر حاضر که روزگار دانش،تعقل ،فرهنگ و تکنولوژی است.بدون شک کتاب از بهترین ،مفید ترین و شایسته ترین وسایلِ ایجاد ارتباط و تفهیم و تفاهم و بهتر زیست و زندگی کردن به شمار می رود. به بیان و