سرپرست کتابخانه های عمومی گچساران معرفی شد

پیک ملت؛ با حکم مدیر کل کتابخانه های عمومی استان ، صبح امروز محمدرحیم الهیان بعنوان سرپرست کتابخانه های عمومی گچساران منصوب شد. به گزارش پیک ملت، با حکم مدیر کل کتابخانه های عمومی استان ، صبح امروز محمدرحیم الهیان بعنوان سرپرست کتابخانه های عمومی گچساران منصوب شد. کورش حسنی در حالی جای خود را