خاموش شدن تنور ۲ نانوای کم فروش

  پیک ملت،  گشت مشترک تعزیرات ۲ واحد صنفی نانوایی را به دلیل تخلف کم فروشی پلمب کرد. به گزارش پیک ملت، سید حمزه لقمانی گفت: با حکم تعزیرات حکومتی و با حضور بازرسان بسیج اصناف، جهاد کشاورزی، در گشت مشترک نظارت بر نانوایان ۲ واحد صنف خبازی به دلیل تخلف کم فروشی پلمب شدند.