حمایت از واحدهای تولیدی یک اولویت دولت است

پیک ملت؛ وزیر اقتصاد ودارایی در بازدبد از کارخانه سیمان یاسوج گفت حمایت از واحدهای تولیدی یکی از برنامه های مهم اقتصادی دولت در جهت رونق تولید و اشتغال پایدار است. به گزارش پیک ملت: خاندوزی به توجه رئیس جمهور شهید به بازگشت واحدهای صنعتی واشتغالزای راکد به چرخه تولید اشاره کرد وگفت طرحهای خوبی