نگاهی به آیین سنتی هدرسه”هورسه “یا دعای طلب بارش باران و شیوه اجرای آن

پیک ملت؛ آیین سنتی هدرسه”هورسه “یا دعای بارش باران چگونه اجرا می شود. به گزارش پیک ملت؛ چنانچه به هنگام و موسم فصول پاییز و یا زمستان به موقع و به میزان مناسب و مکفی باران نباردو احتمال خشکسالی و بی آبی باشد آیین هدرسه برگزارمی گردد.هدرسه طلب باران از خداوند است. شیوه اجرای هدرسه: