هنرنمایی جوان معلول با نواختن موسیقی در خیابان های یاسوج

موسیقی- روح زندگی کوک من بال ایزنی،آهونه من دو،تیه کال برنو پیک ملت،  محمد فرزامی پیوند موسیقی بازندگی روزمره انسان درطول تاریخ وجودداشته وبه شکل موسیقی کاریاموسیقی ائینی بروزکرده است،امابا شهرنشین شدن انسان وپیشرفت های صنعتی وتکنولوژی ،ارتباط بی واسطه مردم باموسیقی ازبین رفت واین رابطه به آلبوم های موسیقی وکنسرت درسالن های خاص محدودشد