نامه ای از مودراز یاسوج به مور غم زیلایی

  پیک ملت؛ هم استانی خیلی عزیز و دوست خوب نادیده ام سلام مور غم از من محروم تر!! اما محبوب تر!! مور غم عزیزم شنیده ام چندی است به لطف نماینده محترم ،دو شرکت تعاونی توزیع ارد به منطقه برده ای و قطعه ای از جاده را اسفالت نموده ای! مور غم وقتی متوجه