تجهیز و توسعه شهر یاسوج به فیبر نوری با همکاری شهرداری و مخابرات

  پیک ملت؛ سرپرست مخابرات منطقه در رابطه با مشکلات فراروی شهر یاسوج در گفتگو با شهردار یاسوج۹ گفت: یاسوج عنوان پایتخت طبیعت ایران را یدک می کشد وهر چه تعاملات بین سازمان ها ودستگاههای خدمت رسان وشهرداری بیشتر باشد،خروجی این تعاملات توسعه شهر را در پی خواهد داشت ،بنابراین همه باید در قبال توسعه