شناسایی متخلف زمین خواری در منطقه حفاظت شده دنای شرقی

پیک ملت، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بویراحمد گفت؛ فردی با قطع ، پاک تراشی و آتش زدن درختان کهنسال و جوان بلوط قصد تصرف اراضی ملی را داشت دستگیر شد. به گزارش پیک ملت منوچهر بادام فیروز افزود؛ : فرد متخلفی که با تسطیح اراضی ملی قصد تصرف آن را داشت، توسط یگان