مردم بهرامی را برای شور انتخابات اسفند صدا می زنند!

پیک ملت؛ داستان محمد بهرامی و مردمان دیارش داستان قشنگی است؛ شاید پر بیراه هم نباشد این دوری و نبودن را به فراق پیراهن و چشمان یعقوب تشبیه کرد؛ تاب ها اینجا بی تاب نبودن است و آستانه تحمل ها پایین. مردم بهرامی را نجات‌بخش یاسوج مرکز و آبروی استان و دنا و مارگون می‌دانند