نگاه مردم استان نسبت به قوم و طایفه گرایی تغییر کرده /مخالف سد سازی نیستم اما این بازی باید برد برد باشد/هرجا توانستیم معیشت و شغل مردم را فراهم کنیم آنجا پای نظام ایستاده ایم

پیک ملت؛محمد بهرامی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس با تا کید بر این که یک انتخاب نادرست در مجلس می تواند ساختارهای ما را به هم بریزد گفت؛ از یکی از نمایندگان استان پرسیدند وضعیت اعتبارات استان  چگونه است جواب داد برای ما مهم ترین اصل حفظ نظام  است ولی بنده در کنار بحث حفظ