نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی و افزایش سهم آموزش و اشتغال زنان

پیک ملت،  نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی و افزایش سهم آموزش زنان و اشتغال زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۱ به گزارش پیک ملت، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد با اهمیت خواندن آموزش های  مهارتی بیان داشت: آموزش های مهارتی نوعی از