مشخص شدن مکان برای بیلهر فروشان در شهر یعنی چراغ سبز به ریشه کنی گیاهان کوهی

پیک ملت، اگر این ایام به هرعلت گذرتان و نظرتان به خیابان شریعتی شمالی شهر یاسوج (سینمای قدیم)بیفتد، متوجه خروار خروار و خرمنی از گیاهان کوهی خواهید شد که توسط غارتگران طبیعت در این نقطه ازشهر و یا حوالی میدان ساعت “فلکه ساعت معروف”بفروش می رسند. غارتگرانی که این ایام با هجوم به کوه های اطراف