مبلغ و زمان قطعی واریز عیدی بازنشستگان اعلام شد + جزئیات

مبلغ و زمان واریز عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اعلام شد. بیمه سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد رفاه و حمایت از حقوق کلیه کارکنان کارخانه ها، اداره ها و سازمان ها و دیگر محیط های کاری به وجود آمد. بیمه تامین اجتماعی بیشتر برای دهک های متوسط و پایین در نظر گرفته می شود. می توان