عمل گرایی شورای شهریاسوج

پیک ملت،  ضحاک محمودی؛  برای این که روشن شود شورای شهر عملکرد موفقی داشته یا خیر و توانسته نظر شهروندان را جلب کند، باید نظرسنجی علمی صورت گیرد. این نظرسنجی در درجه اول می تواند توسط شورا و یا شهرداری انجام و نتایج آن برای عموم منتشر شود . شورا و شهرداری باید به طور