سالی که نکوست از بهارش پیداست؛  سال نو و چهره افسرده شهر یاسوج

پیک ملت؛ ضرب المثل معروفی است که می گوید: شروع خوب نیمی ازموفقیت است. این ضرب المثل یادآور این مطلب است که هرمسولی ،درهرموقعیت شغلی ومسولیت اجرایی که قراردارد ،باید هرآغازی راباانگیزه وانرژی وشورواشتیاق به همراه خلاقیت وبا داشتن برنامه آغازوباجدیت ادامه بدهد. واگرغیرازاین باشد،  باید درمدیریت وتوانمندی خودشک نماید و به دنبال شناسایی ایرادات