نامه سرگشاده به شهردارآینده یاسوج

پیک ملت،  محمدفرزامی؛ درپی کش وقوس های فراوان واستیضاح ویااستعفای شهرداریاسوج،ودرادامه درپی بحران های متعدد در  شهرداری یاسوج-بحران هایی ازقبیل عدم پرداخت دستمزدکارگران شهرداری وتجمعات وتحصن های متعددکارگران وهمینطورگاهگداری دپوی زباله درسطح شهرودراتفاقی نادروکم نظیرخالی نمودن کامیون آشغال درجلوی یکی ازادرات ،نهایتادرخردادپرازحادثه نستهن مقدم استعفای خودراتقدیم شورای شهریاسوج نمودندوصندلی شهرداری رابه دیگری واگذارنمودند. قصد پرداختن