شعر ،موسقی و ادبیات شفاهی استان کوه گیلویه و بویراحمد

  پیک ملت؛ شعر وموسیقی میوه ی یک تنه اند و بر یک تنه.همواره به موازات هم رشد کرده وبه بلوغ می رسند.نغمه و کلام آهنگین عمری به درازای تاریخ بشر دارند، مستندِ به تحقیق حتی انسان های نخستین هم تحت تاثیرِ طبیعتِ پیرامون خود دست به آفرینش های ادبی وهنری و تولید اثر می