پایداری ارتباطات اولویت اصلی مخابرات وشرکت برق استان کهگیلویه وبویراحمد. 

  پیک ملت؛ خدادادخالق پناه سرپرست مخابرات منطقه کهگیلوبه وبویراحمد به منظور پایداری ارتباطات شبکه برق مراکز وتاسیسات مخابراتی با مدیرعامل ومجموعه مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان دیدار وگفتگو کرد. به گزارش پیک ملت.؛  خدادادخالق پناه در دیدار با مجموعه ی مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان ، ضمن تقدیرو تشکر از تعامل خوب