مدیرعامل شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد/ جایگزین معتمدی زاده از اصفهان می اید

پیک ملت،  مدیرعامل شرکت برق استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد. به گزارش پیک ملت، مدیرعامل شرکت برق استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد و جمال معتمدی زاده جای خود را به مدیرعامل جدید داد. به گزارش پیک ملت، مرادی معاون شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان جایگزین معتمدی زاده شده که فردا سه شنبه