شرف آباد را دریابید!

  پیک ملت ، محمد فرزامی ؛ زیبا بودن محیط آمد و رفت ومحل زندگی در روحیه ی افراد وایجادانگیزه مهم وتاثیرگذاراست. قطعا افراد یک محله روزانه برای انجام کارهای روزمره وامورات شخصی درمکان های مختلفی همچون کوچه، خیابان وپیاده  رو، درتردد، هستند. ودراین زمان تردد” کوتاه یابلند” مناظراطراف ومناطقی که ازآن عبورمی کنند درخلق