بررسی محدود سازی اثربخشی سیاست های جدید بانک مرکزی با لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

  بررسی محدود سازی اثربخشی سیاست های جدید بانک مرکزی با لایحه بود سال۱۴۰۲ پیک ملت، به قلم سید محمد قاضی نیا عضو شورای سردبیری پیک ملت در شرایط تحریم یک کشور از بهترین ابزارهای تامین هزینه ها و درآمدزایی در حوزه اقتصادی تکیه کردن بر رویکرد مالیات است. از طرفی کنترل تورم و نرخ