آقای رئیسی؛ خوب می‌دانم که درد بی‌عدالتی با این سفر‌ها درمان نمی‌شود / فقط این چند جمله را گفتم که فکر نکنید ما نمی‌فهمیم

پیک ملت، آری، اگر همه چیز سر جای خودش بود من باید از این‌ها می‌نوشتم ولی هم‌اکنون ناگزیرم که نوک قلمم را از استان به سوی مرکز بچرخانم و مقصری برای محرومیت و عقب‌ماندگی استانم، کمتر از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در قوای مختلف، ساختار‌های فسادزا، قوانین علیل، دخالت قوا در کار یکدیگر و… نیابم. دقیق‌تر