مااز سفرهای نمایشی مسئولین به استان حالمان بد میشود / چرا مسئولین استان واقعیت ها را پنهان می کنند

پیک ملت،؛  یادداشت رفعت کاظمی، من گمان می‌کنم وقتی یک سری عناوین و القاب را به یک دولت می‌دهند دیگر باید همه‌ی کنش‌های آن دولت متناسب با آن عناوین باشد تا وصله‌ی ناجور بودنِ اقوال و افعال به اذهان مردمی که همه‌ چیز را می‌بینند متبادر نشود. من گمان می‌کنم وقتی یک وزیر در یک