شهرتازه تاسیس سراب تاوه رادریابید

  پیک ملت،  زیبا بودن محیط آمد ورفت ومحل زندگی درروحیه ی افراد وایجاد انگیزه مهم وتاثیرگذاراست. قطعا افرادیک محله روزانه برای انجام کارهای روزمره وامورات شخصی درمکان های مختلفی همچون کوچه، خیابان وپیاده رو،در تردد هستند. ودراین زمان تردد” کوتاه یابلند” مناظراطراف ومناطقی که ازآن عبورمی کنند، درخلق وخو،رفتاروبرخورد،وروحیه آنهاتاثیرخاص دارد. بدون شک زیبایی