شرکت 60 نفر از زندانیان گچساران در کارگاه آموزشی دامداری

پیک ملت، در راستای برنامه های اشتغال زندانیان و توجه به این امر مهم سازمانی ۶۰ نفر از زندانیان زندان گچساران در کارگاه آموزشی پرورش گوسفند داشتی شرکت کردند. به گزارش پیک ملت، حیدر مرادی پور رئیس زندان گچساران با اعلام این خبر گفت:در راستای اولویت های ده گانه سازمان زندانهای کشورو توجه به اشتغال