آیا به راستی روز خبرنگار مبارک است؟؟؟/ خبرنگار پژواک صداهای درگلو مانده رفتگران آفتاب سوخته،کشاورزان در میان دشت ها و عشایر درقعر دره هاست

  پیک ملت؛..رسیدیم به مرداد و هفدهم مرداد و روز خبرنگار. پیک ملت،  یادداشت محمد فرزامی، عضو شورای سردبیری؛ هفدهم مرداد یاد آور،شجاعت،صداقت،سرعت،صحت و دقت است درعرصه خبرنگاری؛ روزی است که به یادمی آوریم شجاعت درمیدان خبر را،واینکه قلم زدن و قدم زدن دراین میدان، چه سختی ها دارد وچه بلاها را باید به جان