موسیقی ورقص عروسی دراستان کهگیلویه وبویراحمد

موسیقی ورقص عروسی دراستان کهگیلویه وبویراحمد* به گزارش پیک ملت،  ازدیر بازتاکنون،دراستان کهگیلویه وبویراحمد،درهنگام عروسی نوازندگان بومی برای هرنوع رقص آهنگ ویژه ای می نوازند،آهنگ هایی همچون: اشتفی منگنا،نرمه نرمه،هی باده باده،همی چی یاریار،آخ واویلا،هفت دستمالی… اما آهنگ های چوپی یادستمال بازی دارای چند قهص (مقام)و باهرقهصی چندترانه خوانده می شود دراین میان قدیمی ترین