اقدامی ارزشمند از یک مدیر /تقدیر و تشکر نیروهای شرکتی از دکتر جاودان سیرت بخاطر دفاع از حق و حقوقشان در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  پیک ملت؛ طی سالیان اخیر، گاها بی نظمی، تعلل و تعویق در پرداختی های نیروهای شرکتی به ویژه در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج معضلی بزرگ بوده که رنج بسیاری را به این نیروها تحمیل نموده است. معضلی که همواره تیتر اخبار استان بوده و علیرغم کش و قوس های بسیار نه تنها به نتیجه