گام اول؛  دستور فوری دکتر جاودان سیرت برای نیروهای اخراجی بیمارستان بی بی حکیمه

پیک ملت، دکتر جاودان سیرت برای نیروهای اخراجی بیمارستان بی بی حکیمه دستور فوری بازگشت به کار را صادر کرد. به گزارش پیک ملت، دکتر جاودان سیرت رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان دستور فوری بازگشت نیرو های اخراجی بیمارستان بی بی حکیمه گچساران را صادر کرد. دکتر جاودان سیرت تاکید کرد؛هر گونه برخود با نیروی