انتخاب دادنامه برتر دادگستری استان در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس

  پیک ملت،  دادنامه صادره توسط قضات شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان آقایان علی مظفریان و سعید جریده اصل به عنوان رأی برتر استانی در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس شناخته شد. به گزارش پیک ملت، در این رای قضات مذکور در راستای سیاست‌های حبس زدایی دستگاه قضایی و با الهام از آموزه‌های حقوق کیفری