روی دیگر سکه از یک حادثه تلخ/حاج خسرو« پدر صنعت یاسوج» همچنان الگوی سخاوتمندی

پیک ملت، مرد بزرگ از طایفه سخاوتمند تیرتاجی از ایل سترگ بویراحمد هر چند این روزها هم از جهت از دست دادن فرزند و هم از جهاتی دیگر داغدار شده اما همچنان بزرگ طایفه و ایل است و چراغ راهی برای جوانان جویای کار این یار.   پیک ملت، یادداشت امیر امیرپور- حادثه تلخ و