جریمه سنگین قصاب گرانفروش

  پیک ملت؛ اجرای احکام تعزیرات حکومتی یاسوج از وصول جریمه بیش از یک میلیارد ریالی و اجرای حکم یک واحد قصابی به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتریان خبر داد. به گزارش پیک ملت؛ سید حمزه لقمانی گفت: پرونده یک واحد صنف قصابی به دلیل گرانفروشی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی