سراب تاوه قتل گاه عابران پیاده

  پیک ملت؛ نمی دانم بنویسم ،روستا،شهرک،شهر ،کلان شهرک و یاکلان روستای سراب تاوه. اما هرکدام را که به نام بخوانم و بنویسم دردی ازصد ها درد ساکنان شریف و نجیب و متمدن کلان روستای سراب تاوه و بزرگترین روستای کشور را درمان نمی کند. سراب تاوه تنها کلان شهرک و کلان روستا یی است